- - - - - -

تغییرات در شرکتها

یکی از فعالیت هایی که در موسسه یکتا ارائه می گردد ، تغغیرات در انواع شرکت ها می باشد .

تغییرات می تواند شامل موارد زیر باشد :

الف)افزایش سرمایه 

ب)کاهش سرمایه

ج)تغییر اعضاء 

د)تغییر مکان شرکت 

 

و سایر مواردی که در حیطه فعالیتی ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به عنوان تغییر شناخته می گردند.