- - - - - -

کارت بازرگانی

 

کارت بازرگانی مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اجازه داده می شود به امر تجارت خارجی بپردازد.براساس مقرراتی که در حال حاضر در درست اجراست اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یکسال می باشد و تمدید کارت بازرگانی نیز با ارائه مدارک لازم برای مدت مذکور انجام می گیرد.

دریافت کارت بازرگانی مستلزم شرایطی است که می توانید از بخش مدارک مورد نیاز به بررسی آن بپردازید.