- - - - - -

طرح صنعتی و اختراع

اختراع نتیجه تفکر فرد یا افراد است که برای اولین بار ارائه می گردد و مشکلی را در یک حرفه یا صنعت حل می نماید  و تفاوت عمده آن با طرح صنعتی در این است که در طرح صنعتی هرگونه ترکیب خطوط و رنگها نیز می تواند به عنوان طرح به ثبت برسد و طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و دارای اصالت باشد

کلیه مراحل ثبت طرح صنعتی و اختراع ، توسط کارشناسان موسسه یکتا انجام می گردد .