- - - - - -

نام و علائم تجاری 

اگر شخص حقیقی و یا حقوقی تحت نام و یا عنوانی به فعالیت بپردازد و این نام و یا عنوان را در اداره ثبت برند به ثبت برساند می اواند از مزایا و حمایت های قانونی برخوردار شود

وقتی شخص یا شرکتی ، نام تجاری برای خود به ثبت می رساند ، هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی دیگری نمیتواند از محصول ارائه شده ، سوء استفاده نماید .

نام و علامت تجاری در حقیقت دارایی یک شرکت محسوب می شود که در آینده می تواند آن را به فروش رسانده و یا با ثبت برن های متفاوت به دارایی مجموعه خود بیفزاید.

یکی دیگر از خدماتی که موسسه یکتا ارائه می نماید ، ثبت نام و علائم تجاری می باشد .