- - - - - -

 

چگونه شرایط معافیت مالیاتی را احراز نماییم؟

معافیت های مالیاتی اشخاص حقوقی ، پس از احراز شرایطی که در قانون مالیات های مستقیم مدون گردیده به این شرکت ها تعلق خواهد گرفت

کلیه این شرایط به صورت جداول تفکیکی در لینک زیر معرفی می گردند.

کلیک کنید